Креативність в Україні

Значення розвитку креативності для сучасної України

Креативність (англ. create – створювати) – це здатність людини створювати принципово нові ідеї, знаходити оригінальні рішення, відхилятися від традиційних схем мислення, здатність вирішувати проблеми, що виникають всередині статичних систем.

А які ще грані є в креативності та як розвиток цієї здатності може вплинути на наше суспільство та державу?

Вихід з кризи

Криза — це ситуація, коли людина (або суспільство, держава) по старому вже жити не може, а по-новому ще не вміє. Це пора перехідного стану, перелом, стан, за якого нинішні засоби досягнення цілей стають неадекватними, в результаті чого виникають непередбачені ситуації.
Здатність, яка завжди допомагає людині подолати кризу та вийти на новий рівень, називається креативність. Організувати свої ресурси по-іншому, подивитися на проблему під новим кутом зору, створити принципово нову ідею, зробити те, що раніше не робив ніхто — саме це потрібне сьогодні українському суспільству.

Зняття протиріч

Сьогодні в нашому суспільстві накопичилося досить багато протиріч. Це протиріччя між бідними та багатими, владою та народом, наукою та релігією, культурою та технологіями, батьками та дітьми, працівниками та роботодавцями, промисловістю та природою тощо.
Водночас креативне мислення дозволяє побачити такі протиріччя, зрозуміти їх причини (природу) та знайти варіанти вирішення таких проблем, що склалися. Креативність — це якість, яка дозволяє робити системи збалансованими та гармонійними, але для цього людині потрібно почати з себе: стати більш гармонійною, креативною та наповненою почуттям любові.

Об’єднання та культурний синтез

Давньогрецький філософ Аристотель казав: “Гармонія — це поєднання протилежностей”.
Засновник компанії Apple Стів Джобс наголошував: “Креативність це — просто створення зв’язків між речами”.
Зібрати відомі елементи (можливо навіть протилежні) та поєднати їх унікальним чином, встановити нові міждисциплінарні зв’язки, створити нові унікальні продукти та соціальні системи, поєднати різні культурні сфери та системи цінностей і створити нові звичаї та традиції — ось в чому може допомогти креативне мислення.

Розвиток інновацій

Інновація — це нововведення, що забезпечує підвищення ефективності процесів та поліпшення якості продукції на запит ринку.
Сьогодні нам потрібні інновації в бізнесі, економіці, системі державного управління і в країні в цілому. Створення інновацій починається з вивчення проблем та генерації принципово нових ідеї, що є результатом прояву креативності.
Удосконалити нинішні системи, винайти нові технології та продукти, створити те, чого ще немає в світі — ось що може стати запорукою процвітання країни.

Економічний розвиток

Сьогодні відбувається зміна епохи світового соціокультурного розвитку на нову епоху творчості (creative). Ядром і смисловим центром нової креативної економіки є творчість. Креативний потенціал індивіда виробляє новизну, генерує нові відкриття й ідеї, вміє продуктивно вирішувати складні проблеми, і, що дуже важливо, рішуче і негайно впроваджує їх у практику. Таким чином, креативність людини та розвиток креативного мислення в суспільстві визначають темпи економічного розвитку країни.

Модернізація держави

Модернізація — це оновлення об’єкта, приведення його у відповідність до нових вимог і норм, технічних умов, показників якості. Модернізація — це те, що потрібно зараз нашій державі. Такий процес може розгортатися завдяки внутрішнім чинникам (корінним змінам у сфері культури, ментальності, світогляду народу) та зовнішнім (як реакція на виклики з боку більш розвинених країн). В цьому контексті розвиток креативного мислення в суспільстві може бути універсальним та ефективним шляхом оновлення держави.

Політичний консенсус

На наш погляд, політичні протиріччя, які назріли в Україні, — це результат невідповідності можливостей політичних еліт та потреб українського суспільства.
Зняти такі протиріччя дозволяє нова ідея, об’єднуюча мрія, яка могла б вивести країну на новий рівень розвитку. В ролі такої об’єднуючої мрії ми пропонуємо ідею розвитку країни розкриття творчого потенціалу людей, Креативної Країни.

Ментальність, основою якої є любов

Ментальність — це спосіб мислення, загальна духовна налаштованість, а також ставлення індивіда або соціальної групи до навколишнього світу. Це сукупність соціально-психологічних настанов, автоматизмів та навичок свідомості, які формують способи бачення світу та уявлення людей, що належать до певної культурної спільноти.
Уявіть яких темпів розвитку може досягти країна, в якій основою ментальності народу є креативність та любов! Креативність — здатність створювати принципово нове, та любов — енергія творення, згідно з К.Юнгом, — найпотужніший всепереможний фактор у житті людини.

Від споживацтва до творення

Суспільство споживання — сукупність суспільних відносин, організованих на основі принципу індивідуального споживання. Таке суспільство характеризується масовим споживанням матеріальних благ і формуванням відповідної системи цінностей і установок. Якщо ми прагнемо жити в гармонії з собою та з природою, нам потрібно переглянути звичні для суспільства споживання цінності. Майбутнє розвитку людської цивілізації за суспільством творення, основними цінностями в якому є креативність та любов.

Розвиток культури

Культура – це технології, які довели свою працездатність та корисність в минулому! Як вам таке визначення?
Українська хата мазанка, традиційний український одяг, козацька зброя і навіть український борщ — все це колись було технологіями, винаходами, покликаними покращити життя українців. І зараз в 21 столітті ми маємо продовжити чудову традицію наших предків. Ми повинні продовжувати створювати нове: те, що покращить життя наших громадян, те, що збагатить нашу культуру та зробить Україну заможною, сильною, конкурентноздатною країною. Здатність, яка допоможе нам в цьому, — креативність.

Духовний розвиток

Бути в гармонії з всесвітом, злагоджено взаємодіяти з його живим організмом, жити у відповідності з совістю — чи можливо це в умовах сучасного суспільства? Гадаємо, що так, якщо жити улюбленою справою та вивільняти свій творчий потенціал, тобто жити в руслі Божого промислу.

Слово “креативність” походить від англійського “creativity”. “Creator” означає — творець.
Творити, реалізувати свій потенціал, отримувати визнання в суспільстві – це верхній рівень в ієрархії потреб людини (за А.Маслоу).
Бути подібним до творця і створювати нове, неординарне, змінювати світ, наповнювати його енергією любові — реалізувати це допоможе розвиток креативного мислення.

Водночас креативна людина зі своїми нестандартними ідеями часто стикається з нерозумінням оточення, причина якому стереотипне мислення більшості. Головне, що в такому випадку дозволяє реалізувати ідею, – це віра в ідею і в свої сили, тобто сила духу. Духовність – важлива якість креативної людини.
Таким чином, популяризація та розвиток креативності – це чудова можливість залучити людей до духовного розвитку.

Нове позиціонування країни

Розвиток креативного мислення може дати нашій країні та суспільству нові сенси, нове бачення, нові можливості, нові суспільні системи. Багата, заможна країна в центрі Європи, країна розкриття творчого потенціалу людей — таким може бути майбутнє України.

Культура креативного мислення може стати важливою складовою ідентичності українського народу, в результаті чого Україна могла б претендувати на світове лідерство у галузі креативності та інновацій, а також розвитку культури та духовності. 

Приборкання інформаційного потоку

В наш час інформація доступна і її дуже багато. Настільки багато, що стає важко відділити корисну інформацію від шкідливої, правду від брехні.
Водночас для інноваційної творчості ми маємо бути добре поінформованими та бути в тренді. У ситуації інформаційного перенасичення це складно.

Для того, щоб бути ефективними в нинішньому висококонкурентному середовищі, нам необхідно кооперуватися. Здібностей однієї людини (можливостей мозку) недостатньо для того, щоб вивчати і аналізувати необхідну кількість інформації.
Попереду нас чекає період надзвичайно швидкого розвитку людства. Та країна, яка швидше за інші перебудується і навчиться працювати з інформацією, буде в списку країн лідерів. Основою такої перебудови може бути розвиток культури креативного мислення в суспільстві.

Мережеве суспільство

Для подальшого розвитку людської цивілізації необхідні нові форми взаємодії – це числені спільноти за інтересами, колективні форми управління, бізнес-кластери, нейросоціальні економічні системи, різноманітні соціальні форми, у яких ще навіть немає назв.
Створення численних інформаційних мереж в наш час призводить до того, що в суспільстві втрачають своє колишнє значення вертикальні зв’язки управління, але водночас надзвичайно інтенсивно розвиваються горизонтальні соціальні зв’язки.
Це призводить до розвитку мережевого суспільства. В таких умовах ми можемо почати розглядати суспільство як єдиний живий організм, який має колективну свідомість.

Нове просвітництво

Наша система освіти готує дітей до минулого а не до майбутнього… Чи не так?
Мабуть, важко навчатися, коли навчальні програми з минулого століття. До того ж інформаційний потік у сучасному світі повністю підкорює увагу дітей.
В такій ситуації варто звернути увагу на дослідження Джорджа Ленда та Бет Джарман, які наприкінці 80-х проводили своє дослідження для NASA. Згідно даних вчених, діти дошкільного віку мають найвищий рівень креативності — 98%. Креативність знижується з віком і після 25 років складає близько 2%. До подібних висновків приходять й інші вчені, наприклад, експерт з педагогіки Кен Робінсон та нейробіолог Рекс Янг.
Який висновок ми можемо зробити з цих даних? Креативність — це здібність, яка є у людини від народження, це природна якість кожної людини. В 21 столітті системі освіти потрібні такі методики та програми, які допоможуть зберегти природну креативність та розвивати креативне мислення.
Система освіти, основою якої є креативність та любов, здатна забезпечити сталий розвиток нашого суспільства.

“Борітеся і поборете”

Креативність може стати інструментом становлення інноваційного майбутнього, про яке мріє кожен українець, майбутнє без війни, без бідності, майбутнє, в якому ми будемо жити в успішній заможній країні й пишатимемося цим. Але для цього потрібно боротися…
З ким або чим доведеться вести боротьбу? З найпідступнішим ворогом, тому що він знаходиться в нас самих, і ім’я йому — шаблонне мислення (обмежене рамками), це деструктивні звички та переконання, основою яких є прихований страх.
Ми маємо навчитися жити по-новому, мислити по-новому, діяти по-новому, і в цьому нам допоможе розвиток креативного мислення.

Культура креативного мислення

Коли світ знаходиться в глобальній кризі, людству потрібна глобальна зміна мислення.
Культура мислення на основі креативності та любові допоможе вийти нам на новий рівень розвитку. Адже все, що нас оточує, — це результати нашого мислення.

Формувати в Україні культуру креативного мислення і тим сприяти розвитку України як інноваційної креативної країни, в якій все має бути організовано для розкриття та розвитку творчого потенціалу людини, є місією проєкту «Креативна Країна», на сторінках якого ви знаходитеся.

Подобається те що ми робимо?

Підтримайте нашу ініціативу фінансово. Для цього Ви можете натиснути кнопку нижче.
Ми не маємо постійного фінансування, тому будемо дуже вдячні за будь-яку допомогу. 
Всі зібрані кошти підуть на розвиток проєкту «Креативна Країна», підтримку нашого сайту та поширення культури креативного мислення в Україні.

Підтримати нашу діяльність фінансово (надіслати donation)

Долучайтеся до проєкту! Нашою спільною Українською цінністю, яка всіх об’єднає, може стати креативне мислення!

Надіслати ідеї та пропозиції щодо співпраці

Засновник проєкту «Креативна Країна»,
експерт з розвитку креативного мислення,
Віталій Фасоля  

Пропонуємо до вашої уваги відео на тему можливого майбутього розвитку нашої країни

Нагору