Блог проєкту «Креативна Країна»

Гендерні відмінності інтелекту і креативності дорослих людей

За останні роки з’явилося багато досліджень, присвячених сфері мислення дорослих людей. Проте динаміка інтелекту і креативності, а також структурні зміни взаємозв’язків у кожному періоді дорослості висвітлені недостатньо добре. Наше дослідження присвячене вивченню динаміки інтелекту і креативності на різних етапах дорослості порівняльно-віковим методом.

Для вивчення інтелекту використовувався тест структури інтелекту Р. Амтхауера, для вивчення креативності – тести креативності Є. Торренса («Прихована форма», «Складання зображення», «Вираз», «Словесна асоціація», « Ескізи ») і тест« До ласси фикация ».
У тестах інтелекту, крім оцінок за окремі субтести (про цент вірно виконаних завдань субтеста), були виведені середні оцінки за загальним, вербальному, математичному і невербальному інтелекту. Тести креативності оцінювалися в стандартизованих одиницях (стінах) за кількома параметрами: середній бал, продуктивність, оригінальність і гнучкість.

Загальна вибірка склала 476 чоловік у віці від 18 до 60 років, з них чоловіків (М) – 243, жінок (Ж) – 233. Випробовувані були поділені на чотири вікові групи: рання зрілість (18-25 років) – 243 особи (М – 91, Ж – 152), середня зрілість 1 період (26-35 років) – 110 осіб (М – 63, Ж – 47 ), середня зрілість 2 період (36-45 років) – 85 осіб (М – 65, Ж – 20) і пізня зрілість (46-60 років) – 38 осіб (М – 24, Ж – 14).

У результаті проведеного дослідження були виявлені наступні особливості динаміки інтелекту і креативності у чоловіків і жінок у період дорослості. В цілому по вибірці на високому рівні значущості достовірності відмінностей у чоловіків інтелект вище, ніж у жінок. Отримані наступні оцінки: загальний інтелект: М – 59,53, Ж – 55,04; вербальний інтелект: М – 64,61, Ж – 61,69; математичний інтелект: М – 53,56, Ж – 43,35. Що стосується креативності, то достовірних відмінностей в загальних показниках і показниках за окремими тестами виявлено не було. Проте, слід зазначити, що середні показники креативності у жінок вища, ніж у чоловіків, за винятком оригінальності, яка у чоловіків має більш високу оцінку.

У динаміці у чоловіків спостерігається неухильне зниження креативності з віком за всіма показниками: загальна оцінка – від 6,24 до 4,74, продуктивність – від 5,89 до 4,61, оригінальність – від 6 , 39 до 4,96, гнучкість – від 6,15 до 4,78. Ця тенденція підтверджується значущими негативними корреляциями всіх тестів креативності з віком чоловіків. У жінок також спостерігається поступовий спад креативності, який триває до 45 років: загальна оцінка – з 6,01 до 4,89, продуктивність – з 6,05 до 5,11, оригінальність – з 5,75 до 4,94 і гнучкість – з 6,06 до 5,00. А в старшій віковій групі відбувається різкий підйом, який за деякими показниками навіть перевершує оцінки в групі 18-25 років.

Це може пояснюватися тим, що до 45 років у багатьох жінок діти вже виростають і стають самостійними. З’являється більше часу для реалізації своїх інтересів і здібностей. І жінки починають вести більш активне життя, ніж та, яку вони могли собі дозволити, поки діти росли і вчилися в школі.

При більш детальному розгляді даних за віковими групами порівняльна картина інтелекту і креативності у чоловіків і жінок демонструє істотні відмінності і в показниках, і в структурі взаємозв’язків цих властивостей. У віковій групі 18-25 за всіма основними показниками років у чоловіків інтелект вище, ніж у жінок, проте достовірні відмінності виявлені в оцінці математичного інтелекту (М – 49,33, М – 42,00) і загального показника інтелекту (М – 58 , 92, Ж – 55,12). Вербальний (М – 62,94, Ж – 60,77) і невербальний інтелект (М – 52,45, Ж – 46,43), зберігаючи ту ж тенденцію, значущих відмінностей не мають.

У цій віковій групі в показниках креативності загальна оцінка оригінальності у чоловіків також вище, ніж у жінок (М – 6,39, Ж – 5,75) на високому рівні значущості. А в оцінках оцінка загальної креативності (М – 6,24, Ж – 6,01) і гнучкості (М – 6,15, Ж – 6,06) значущих відмінностей не виявлено.

Структура взаємозв’язків креативності та інтелекту у чоловіків і жінок групі 18-25 років має якісні відмінності. Якщо між показниками креативності та інтелекту у чоловіків виявлено тільки 25 значущих кореляційних зв’язків, то в групі жінок цього віку таких зв’язків 79. У чоловіків загальні показники як креативності, так і інтелекту мають незначну кількість кореляційних зв’язків, а загальна креативність та оригінальність з інтелектом не пов’язані взагалі. Зате показники вербального інтелекту в субтестах Амтхауера (на узагальнення № 4 і додаток пропозицій № 1) найбільш пов’язані як із загальними показниками креативності (продуктивністю і гнучкістю), так і з окремими тестами на образне творче мислення. Математичний і невербальний інтелект чоловіків у цій віковій групі з креативністю практично не пов’язаний. У свою чергу, креативність має взаємозв’язок з інтелектом, в основному, за показниками продуктивності (12 позитивних кореляційних зв’язків). Найбільш пов’язаний з інтелектом рисунковий тест «Складання зображення» (10 позитивних кореляційних зв’язків).

У жінок 18-25 років більшість показників інтелекту мають значну кількість значущих позитивних кореляцій з різними показниками креативності. Найбільш впливає на креативність математичний інтелект (27 позитивних кореляційних зв’язків). Він має взаємозв’язку, як із загальними показниками креативності, так і майже з усіма окремими тестами, за винятком тесту «Ескізи». Помітно менше пов’язаний з креативністю вербальний інтелект (16 кореляцій). Ще менше кореляцій з креативністю у невербального інтелекту (9). При цьому слід зазначити, що креативність жінок пов’язана з пам’яттю – 5 позитивних кореляцій.

З показників креативності з інтелектом найбільш пов’язані гнучкість (25 позитивних кореляційних зв’язків) і продуктивність (21 позитивна кореляція). Оригінальність менше пов’язана з інтелектом (10 кореляцій). Велика кількість кореляційних зв’язків з показниками інтелекту мають всі вербальні тести креативності («Вираз» – 17, «Класифікація» – 16, «Словесна мають асоціація» – 14). У той час як показники тестів на образне креативне мислення з інтелектом пов’язані істотно менше, за винятком тесту «Складання зображення» (10 позитивних кореляцій).

Це дозволяє зробити висновок про те, що у віковій групі 18-25 років у взаємодії креативності та інтелекту різні групи чинників системобразующим для чоловіків і жінок. У чоловіків на здатність продукувати велику кількість ідей впливає вербальний інтелект (при цьому вербальна креативність з інтелектом практично не пов’язана). У жінок найбільший вплив має математичний інтелект. І хоча у творчому мисленні у жінок 18-25 років від інтелекту найбільше залежить вербальна креативність. Однак вербальний інтелект робить мінімальний вплив на вербальну креативність жінок. Зате образне творче мислення в рисункові тести «Складання зображення» і у чоловіків, і у жінок однаково залежить від інтелекту. У жінок цієї вікової групи інтелект тісно пов’язаний з креативністю по всіх факторів.

У віковій групі 26-35 років вирівнюються загальний показник креативності і показник продуктивності у чоловіків і жінок (відповідно 5,68 / 5,69 і 5,67 / 5,64). І хоча за оригінальністю чоловіки ще перевершують жінок (6,00 / 5,33), однак це розходження вже незначимо. У показнику гнучкості чоловіки дають навіть більш низькі результати, ніж жінки (5,61 / 5,87). Зате і у чоловіків, і у жінок підвищується загальний інтелект (59,30 / 57,69). При цьому слід зазначити, що прогрес в інтелектуальних показниках жінок вища, ніж у чоловіків. А за оцінками невербального інтелекту жінки в цій віковій групі навіть перевершують чоловіків по середньому балу (48,91 / 46,04). І хоча чоловіки все ще лідирують за показниками загального, вербального і математичного інтелекту, проте достовірність відмінності в цих показниках зникає.

Змінюється і структура взаємозв’язків між креативністю та інтелектом. І якщо у жінок кількість значущих кореляційних зв’язків (78) майже не змінюється, то у чоловіків їх стає більше (34). Як і раніше у чоловіків на креативність найбільше впливає вербальний інтелект (13 значущих кореляцій з показниками креативності). Однак математичний інтелект має вже 10 значущих позитивних кореляцій з показниками креативності, а невербальний інтелект – 5. Однак креативність пов’язана з інтелектом і раніше тільки в показнику продуктивності – 15 позитивних кореляцій. При цьому зміщується «центр ваги» зв’язки творчого мислення з образною креативності (8 кореляцій) на вербальну (11 кореляцій).

У жінок цієї вікової групи як і раніше зберігається тісний взаємозв’язок між інтелектом і креативністю. Змінюється питома вага впливу на креативність різних факторів. Кореляційні зв’язку набувають більш структурований характер: вони концентруються на показниках окремих субтестів. Найбільше значущих кореляцій з креативністю має вербальний інтелект (23). Математичний інтелект відходить на другий план, але продовжує чинити істотний вплив (16). Збільшується зв’язок невербального (12) інтелекту і пам’яті (10) з творчим мисленням. Як і раніше, в основному, з інтелектом пов’язана вербальна креативність. І у жінок, і у чоловіків цієї вікової групи, в порівнянні з 18-25-річними, образне творче мислення менш залежно від впливу інтелекту.

Можна відзначити, що у віковій групі 26-35 років згладжуються відмінності між чоловіками і жінками за багатьма показниками креативності та інтелекту. З одного боку, вирівнюються середні оцінки креативності та інтелекту, з іншого – в структурі взаємозв’язків інтелекту і креативності відбуваються зміни, які при різного ступеня вираженості також демонструють тенденції до згладжування відмінностей. І у чоловіків, і у жінок на творче мислення починають впливати всі фактори інтелекту. Однак у жінок інтелект раніше пов’язаний з креативністю набагато сильніше, ніж у чоловіків.

У наступній віковій групі (36-45 років) у чоловіків і у жінок триває плавний спад показників креативності. У чоловіків він відбувається повільніше, у жінок – більш виражено. Загальний показник креативності падає до 5,53 у чоловіків і 4,89 у жінок. За показниками продуктивності, оригінальності й гнучкості картина схожа: 5,59 / 5,11, 5,53 / 4,94 і 5,41 / 5,00 відповідно. Більш помітні зміни в показниках інтелекту. У чоловіків рівень інтелекту по всіх показника продовжує зростати. У жінок, навпаки, спостерігається зниження оцінок. Інтелект чоловіків знову вище, ніж у жінок, за показниками загального і математичного інтелекту, на значущому рівні відмінностей (М – 60,78 і 57,18; Ж – 55,60 і 45,17). Різниця в показниках вербального і невербального інтелекту помітна, але статистично незначущі (у чоловіків – 65,78 і 49,15; у жінок – 61,42 і 44,67).

І у чоловіків, і у жінок скорочується число кореляційних зв’язків між інтелектом і креативністю. У жінок кількість значимих кореляцій скорочується до 30 (!). У чоловіків їх стає трохи менше, ніж у попередній віковій групі – 31. У чоловіків невербальний інтелект починає впливати як на загальні характеристики креативності, так і на окремі тести. Кількість значущих кореляційних зв’язків невербального інтелекту з креативністю виростає до 21. З невербальним інтелектом починає тісно взаємодіяти образне творче мислення (17 кореляційних зв’язків). Вербальне творче мислення виявляє взаємозв’язок з пам’яттю.

При цьому вербальний і математичний інтелект перестають впливати на креативність.

У жінок у віковій групі 36-45 і раніше вербальний інтелект найбільш пов’язаний з творчим мисленням (15 кореляційних зв’язків), а от зв’язок креативності з невербальним інтелектом і па мятью стає незначною (4 і 3 кореляції ). У цьому віці у жінок найбільш тісно пов’язані інтелект і образне творче мислення (20 значущих кореляцій), але і вербальна креативність не втрачає зв’язку з інтелектуальними факторами (12 кореляцій). Математичний інтелект практично не пов’язаний з креативністю.

Таким чином, можна відзначити, що у віковому періоді 36-45 років відбувається переструктуризація кореляційних зв’язків у сфері інтелекту і креативності. З одного боку, різко скорочується кількість кореляцій, з іншого – змінюється їх структура. І у чоловіків, і у жінок оригінальність починає виступати як фактор, пов’язаний з інтелектом. При цьому у чоловіків переважає зв’язок продуктивності з інтелектом, у жінок – гнучкості з інтелектом. У чоловіків продовжується зростання інтелекту, а у жінок, навпаки, відбувається деякий спад в порівнянні з попереднім віковим періодом. Креативність знижується і у чоловіків, і у жінок.

У старшій віковій групі за середніми показниками креативність у чоловіків продовжує плавно знижуватися, зате у жінок спостерігається різкий сплеск творчого потенціалу: показник загальної креативності підвищується і стає майже таким же, як у групі 18-25 (6 , 00). А показники продуктивності і гнучкості навіть незначно перевищують середню оцінку в молодшій групі (6,07 і 6,21). Підвищується і показник оригінальності (5,21). У сфері інтелекту у жінок також намітився підйом: зросли показники загального, вербального, математичного та невербального інтелекту (відповідно 58,30 / 64,91 / 46,67 / 53,89), у чоловіків, навпаки, відбулося пониження цих показників (58, 83/63, 74/52, 06/47, 50).

У структурі взаємозв’язків між інтелектом і креативністю і у чоловіків, і у жінок збільшується кількість кореляційних зв’язків: у чоловіків їх стає 58, у жінок – 38. У чоловіків знову посилюється зв’язок вербального інтелекту і креативності (26 значущих кореляцій). При цьому зберігається вплив невербального і математичного інтелекту на творче мислення (14 і 8 значущих кореляцій). Вербальна креативність у цій віковій групі відчуває більш сильну взаємозв’язок з інтелектом, ніж подібна (відповідно 32 і 9 значущих кореляцій).

У жінок у віці 46-60 років взаємозв’язок інтелекту і творчого мислення локалізується на вербальному і просторовому інтелекті, з одного боку (відповідно 14 і 14 значущих кореляцій), і вербальної креативністю – з іншого (20 значущих кореляцій).

Таким чином, в останній віковій групі у чоловіків і жінок спостерігаються діаметрально протилежні тенденції. У чоловіків встановлюються взаємозв’язки майже всіх показників інтелекту і креативності. У жінок взаємозв’язку сконцентрувалися на показниках просторового і вербального інтелекту, з одного боку, і вербальної креативності – з іншого.

Отже, протягом життя в інтелекті та креативності відбувається переструктуризація взаємозв’язків, яка показує діаметрально протилежні тенденції динаміки інтелекту і креативності в період дорослості у чоловіків і жінок. У жінок креативність в період з 18 до 35 тісно пов’язана з інтелектом за більшістю характеристик, однак після 35 років інтелект і креативність стають більш незалежними характеристиками та їх взаємозв’язку локалізуються на почутті мови, индуктивном мовному мисленні, наочному цілісному мисленні, абстрагуванні і комбінаторних здібностях.

У чоловіків навпаки. У першій половині розглянутого вікового періоду інтелект і креативність надають несуттєве вплив один на одного. При цьому найбільш виражена зв’язок інтелектуальних вербальних умінь: проводити логічний відбір, здатність виносити судження, здатність до абстракції з образним і вір бальних творчим мисленням. У міру дорослішання взаємозв’язок інтелекту і креативності розвивається і захоплює нові сторони інтелекту. У віці 26-35 років встановлюються зв’язку між умінням розрізняти відносини між поняттями, інтелектуальними та творчими вербальними здібностями до комбінування. У 36-45 років і вербальна, і образна креативність у чоловіків тісно пов’язана з просторовою уявою, наочним цілісним мисленням і комбінаторним інтелектуальними здібностями. І нарешті, у старшій віковій групі у чоловіків настає період широкої взаємозв’язку всіх проявів креативності з більшістю інтелектуальних факторів. Інтелект і креативність взаємодіють в цей період у чоловіків найбільш повно.

Таким чином, можна відзначити, що динаміка креативності та інтелекту у чоловіків і жінок протягом життя істотно розрізняється. І якщо загальні тенденції змін у міру дорослішання є єдиними і для чоловіків, і для жінок: креативність – до спаданням, а інтелект – до збільшення, то після 45 років вони стають діаметрально протилежними. У жінок різко збільшується креативність. При цьому інтелект також продовжує зростати. У чоловіків після 45 років спостерігається зниження, як інтелектуального рівня, так і рівня творчого мислення. А тенденції динаміки структурних взаємозв’язків інтелекту і креативності протягом дорослості у чоловіків і жінок діаметрально протилежні. У жінок динаміка йде від більш хаотичною і всеосяжної взаємозв’язку різних показників креативності з показниками інтелекту до більш локалізованої структурі. У чоловіків, навпаки, зв’язок інтелекту і креативності змінюється від слабо вираженою в період ранньої дорослості до тіснішої і розгалуженою в старшій віковій групі.

Джерело: http://medbib.in.ua/gendernyie-razlichiya-intellekta-kreativnosti-38689.html

Натисніть на коментар

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

To Top